Jezme méně masa: Zpráva OSN o změně klimatu volá po změnách ve stravování.

Jezme méně masa: Zpráva OSN o změně klimatu volá po změnách ve stravování.

Zpráva zaměřená na využívání půdy a zemědělství přichází právě v době, kdy dále narůstá míra odlesňování v Amazonii.

Pokud nedojde k drastickým změnám ve způsobu využívání půdy, zemědělství a lidských stravovacích návycích, budou snahy o potlačení emisí skleníkových plynů a následků globálního oteplování značně nedostačující,” varují ve své zprávě přední vědci pověření Organizací spojených národů.

Zvláštní zpráva vypovídající o klimatických změnách, publikovaná Mezivládním panelem pro změny klimatu (dále IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), uvádí rostlinnou stravu jako hlavní možnost, jak zmírnit klimatické změny a zároveň se jim přizpůsobit, dále zahrnuje strategická doporučení ke snížení konzumace masa směřovaná k vládním orgánům.

8. srpna zveřejnil IPCC shrnutí této zprávy, navržené tak, aby dodalo informace potřebné pro nadcházející jednání o problematice klimatu, která přijdou spolu s nárůstem závažnosti globální klimatické krize. Na sestavení této zprávy pracovalo více než 100 odborníků, z nich přibližně polovina pochází z rozvojových zemí.

Nechceme lidem diktovat, co mají jíst,“ říká Hans-Otto Pörtner, ekolog z IPCC, který spolupředsedá pracovní skupině zabývající se následky, adaptací a zranitelností klimatu. „Ale bylo by vskutku prospěšné nejen pro klima, ale také pro lidské zdraví, kdyby lidé z bohatých zemí konzumovali méně masa a přišly vhodné podněty ze stran vedení států, aby snížení konzumace masa mohlo být docíleno.

Problematika odlesňování

Výzkumníci mimo jiné zdůrazňují důležitost této zprávy pro tropické deštné pralesy s hromadícími se obavami ohledně rostoucí míry odlesňování. Amazonský prales slouží jako obrovské úložiště uhlíku, které napomáhá k ochlazování Země, ale míra odlesňování stále stoupá, částečně kvůli postupům a konání vlády brazilského prezidenta Jaira Bolsonara.

Pokud nebude odlesňování zastaveno, mohlo by v budoucnu zapříčinit proměnu Amazonského pralesa v nehostinnou poušť a zároveň během 30 až 50 let uvolnit do ovzduší přes 50 miliard tun uhlíku. To je velmi zneklidňující,“ uvedl Carlos Nombre, klimatický výzkumník z univerzity São Paulo v Brazílii.

Bohužel některé země zdá se nerozumí naléhavé potřebě zastavit odlesňování v tropickém pásmu,“ říká Pörtner. „Nemůžeme nutit žádnou z vlád, aby zasáhla, ale doufáme, že naše zpráva natolik ovlivní veřejné mínění, že toho nakonec dosáhneme.“

Cíle Pařížské dohody

Přestože ve středu pozornosti stojí spalování fosilních paliv využívaných pro získávání energie a v dopravě, činnosti spojené s obhospodařováním půdy, včetně zemědělství a lesnictví, produkují téměř čtvrtinu teplo-zadržujících plynů vytvořených lidskou činností. Boj o snížení globálního oteplování na 1,5°C nad úrovní před průmyslovou revolucí – cíl stanovený mezinárodní Pařížskou dohodou o klimatu z roku 2015 – by mohl být prohranou záležitostí, pokud nebude půda využívána udržitelnějším a více ekologickým způsobem, uvádí poslední zpráva IPCC.

Zpráva zdůrazňuje nutnost ochraňovat a obnovovat lesy, které absorbují uhlík z ovzduší, a rašeliniště, ze kterých se uhlík uvolní, pokud je vytěžíme. Chování dobytka na pastvinách vzniklých vymýcením lesů je obzvláště intenzivní z hlediska emisí. Tyto praktiky často doprovází rozsáhlé odlesňování, jak je možné vidět v Brazílii a Kolumbii. Krávy navíc během trávení produkují velké množství metanu, mimořádně silného skleníkového plynu.

Ve zprávě je uvedeno, že vyvážená strava založená na rostlinných a živočišných potravinách produkovaných udržitelným způsobem představuje hlavní možnost pro adaptaci a zmírnění následků klimatických změn, a zároveň výrazně prospívá lidskému zdraví.

Vědci odhadují, že do roku 2050 by díky změnám ve stravování mohlo být uvolněno několik milionů kilometrů čtverečních půdy a emise CO2 by mohly být sníženy až o osm miliard tun ročně oproti stávající situaci (viz „Co kdyby lidé jedli méně masa?“).

co kdyby what if

Je opravdu vzrušující, že IPCC předává tak silnou myšlenku. Potřebujeme radikální změnu a ne jen dílčí posuny, abychom došli k takovému potravinovému systému a způsobu využívání půdy, které budou vyhovovat klimatickým potřebám“ říká Ruth Richardson z Toronta v Kanadě, výkonná ředitelka Globální aliance pro budoucnost potravin, strategické koalice dobročinných nadací.

Pečlivé řízení

Zpráva upozorňuje, že půda musí zůstat natolik produktivní, aby nakrmila rostoucí světovou populaci. Oteplování podporuje růst rostlin v některých oblastech, v jiných však (Severní Eurasie, části Severní Ameriky, Střední Asie, tropické Afriky atd.) narůstající nedostatek vody viditelně snižuje růst vegetace. Proto využívání půdy pro pěstování biopaliv a zakládání nových lesů – považované za kroky s potenciálem omezit globální oteplování – musí být řízeny velmi opatrně, aby se předešlo riziku nedostatku potravin a ztrátě druhové rozmanitosti.

Zemědělci a společenství po celém světě se dále musí potýkat s intenzivnějšími dešti, záplavami a suchy způsobenými klimatickými změnami,” varuje IPCC. Hrozí, že degradace půdy a rozšiřující se pouště ovlivní zajišťování potravin, zvýší chudobu a zapříčiní migraci.

Zdá se, že přibližně čtvrtina nezaledněného zemského povrchu již trpí člověkem bezprostředně vyvolanou degradací půdy – a předpokládá se, že společně s klimatickými změnami se situace bude zhoršovat, především pak v nížinných pobřežních oblastech, deltách řek, suchých oblastech a oblastech permafrostu. „Zvyšování mořské hladiny také přispívá k erozi pobřeží v některých oblastech,” uvádí zpráva.

Industrializované zemědělství má za následek většinu zaznamenané eroze půdy a její znečištění, říká André Laperrière, výkonný ředitel Globálně přístupných dat o zemědělství a výživě ve Wallingfordu, Spojeném Království, iniciativy, která se snaží celosvětově zpřístupnit relevantní vědecké informace.

Zpráva by tak mohla poskytnout tolik potřebné autoritativní volání k akci, říká. „Největší překážka, které čelíme, je pokusit se a naučit okolo půl miliardy zemědělců z celého světa,jak přepracovat dosavadní model hospodaření s ohledem na produkci uhlíku.

Nobre dále doufá, že vyjádření IPCC přidá problematice využívání půdy na významu pro následující debaty o klimatu. „Myslím, že politický dopad této zprávy bude pozitivní v tom ohledu, že přiměje všechny tropické země usilovat o snížení odlesňování.

Pravidelná hodnocení

Od roku 1990, IPCC pravidelně vyhodnocuje vědeckou literaturu, přibližně každých šest let zhotovuje souhrnné zprávy a další mimořádné zprávy o specifických hlediscích klimatických změn - jako je například tato - vydává v nepravidelných intervalech.

Odborná zpráva publikovaná loni vyvozuje, že globální produkce skleníkových plynů, která roku 2018 narostla do rekordních hodnot s více než 37 miliardami tun, musí prudce klesnout v nejbližší době, tak, aby se globální oteplení snížilo pod hranici 1,5°C nad úrovní před průmyslovou revolucí, což vyžaduje drastická opatření bez dalšího odkládání. Další odborná zpráva od IPCC, zaměřená na oceány a ledové příkrovy v době změny klimatu, vychází příští měsíc.

Příští měsíc budou, v rámci summitu o klimatu pořádaného OSN v New Yorku, představitelé vlád z celého světa posuzovat nejnovější výsledky IPCC. Další kolo debat smluvních stran Pařížské dohody o klimatu se bude pak konat v prosinci v Santiagu.

António Guterres, generální tajemník OSN, minulý týden pronesl, že je “nezbytně nutné“ zavést průlomovou dohodu – a “udělat tak se zvýšenými ambicemi.“

Musíme zohlednit rizika klimatických změn napříč všemi rozhodnutími,“ uvedl. “Proto říkám představitelům, ať nechodí na summit s líbivými projevy.“

Zdroj: Nature (572, 291-292), doi: 10.1038/d41586-019-02409-7, Překlad: Barbora Krausová, Korektura: Annie Braunerová, Ilustrační foto: Jo-Anne McArthur | Israel Against Live Shipments

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Vyhozené rybářské vybavení způsobuje největší znečištění oceánů plasty, tvrdí studie
Pět způsobů, jak koronavirus možná lidstvu pomůže přežít ekologickou krizi
The Guardian: Joaquin Phoenix vyzývá lidi, aby se stali vegany
No Internet Connection