Zelení představili program, který se věnuje i ochraně zvířat

Zelení představili program, který se věnuje i ochraně zvířat

Strana zelených má ve svém programu pro předčasné volby jako obvykle tematizovanou ochranu zvířat. Zde si můžete přečíst body programu a jejich vysvětlení:

Zachováme povinnost obce postarat se o opuštěná zvířata a útulky.

Útulky pro opuštěná zvířata mají problém vyrovnat se s nárůstem opuštěných zvířat, chybí jim kapacita, kvalifikovaný personál i finance. Útulky tak často nejsou schopné přijímat zvířata z jiných spádových oblastí nebo od soukromých nálezců. Stávající legislativa počítá s tím, že obec je povinna financovat umístění a pobyt zvířete v útulku. Když se o zvíře nepřihlásí do šesti měsíců vlastník, stává se majitelem obec. V případě týraných zvířat zajišťuje obec náhradní umístění týraného zvířete.

Obce se někdy snaží vyhnout této povinnosti a upřednostňují ekonomické zájmy před etickými. Zelení nesouhlasí s návrhem na zkrácení šestiměsíční lhůty, po kterou je obec povinna postarat se o zvíře a za své náklady o něj pečovat. Zároveň nesouhlasíme s návrhem, aby obce byly zákonem oproštěny od povinného financování útulků, takový krok by byl pro útulky de facto likvidačním.

Navrhneme rozšíření grantových dotací pro provoz útulků a zároveň podpoříme návrh na plošnou kastraci toulavých zvířat, zejména koček, za předpokladu, že je to v zájmu dobrých životních podmínek zvířat, aby nedocházelo k nárůstu počtu toulavých zvířat. Zároveň podpoříme projekty pro vznik záchranných stanic pro nemocná a handicapovaná zvířata.

Odmítáme pokusy a testování kosmetiky na zvířatech, podporujeme zavádění alternativních způsobů testování v oblasti průmyslu, vědy a medicíny.

Chceme také, aby se lépe využívalo Evropské centrum pro validaci alternativních metod, více podporoval výzkum těchto metod a jejich zavádění do praxe. Souhlasíme s evropským zákazem testování kosmetiky a požadujeme, aby se týkal i testování přípravků pro domácnost. Podporujeme moderní a spolehlivé alternativy pokusů na zvířatech, jakými jsou např. počítačové modely, buněčné kultury, molekulární metody, vzorky lidských tkání, studie na dobrovolnících, populační studie a orgány již uhynulých zvířat.

Podle legislativy by měla být alternativní metoda používána hned, když je schválena. V praxi je ovšem toto nařízení chápáno tak, že se alternativa začíná používat ve chvíli, kdy je mezinárodně uznaná a běžně dostupná (což trvá řadu let). Dalším problémem je také skutečnost, že vývoj nových alternativních metod a jejich zavádění do praxe není příliš finančně podporováno.

Budeme prosazovat zákaz využívání divokých druhů zvířat pro představení v cirkusech a varieté, zároveň nesouhlasíme se zapsáním cirkusů se zvířaty na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Drezuru a vystupování divokých zvířat v cirkusech již zakázali v Belgii, Rakousku, Nizozemsku, Maďarsku, Slovinsku a ve Velké Británii. V Řecku pak platí úplný zákaz využívání zvířat v cirkusech. V ČR využívají cirkusy pro svá vystoupení jak zvířata volně žijící, tak zvířata domestikovaná. Tato zvířata však v cirkusech žijí ve špatných a nedůstojných podmínkách.

Zvířata prokazatelně trpí stresem a poruchami chování. Drezura, která se provádí na všech cirkusových zvířatech téměř od narození, zahrnuje násilí a nátlak vůči zvířatům, často i tělesné tresty nebo odpírání potravy. Cirkusy neplní edukativní či výchovnou funkci, protože ukazují dětem zvířata v nepřirozených podmínkách a jejich nepřirozené chování, které je vyvoláno stresem a strachem z trestu. Děti získávají zkreslené informace o tom, že zvířata dělají vše dobrovolně nebo za odměnu. Snahy o zápis do UNESCO jsou spíše dokladem, že české cirkusy ztrácí na atraktivitě, snižuje se jejich návštěvnost a hledají způsoby, jak cirkusy se zvířaty v Česku zachovat.

Zrušíme výjimku ze zákona na ochranu zvířat proti týrání, která umožňuje porážku zvířat bez předchozího omráčení z náboženských důvodů.

Úplný zákaz rituální porážky zvířat zákonem již zavedlo Polsko, Švýcarsko, Švédsko, Lotyšsko a Island. V dalších evropských zemích, jako je Belgie a Nizozemí, probíhá legislativní proces umožňující přijetí takového zákona.

Zelení podporují svobodu náboženského vyznání a respektují náboženské zvyky, avšak rovněž podporují právo zvířat na důstojný a bezbolestný život, které nadřazují náboženským zvyklostem. Omráčení zvířete před jeho porážkou je zákonem nařízeno z důvodu, aby zvíře netrpělo. V dnešní době považujeme takové praktiky porážení zvířat za neetické a neospravedlnitelné.

Podpoříme chovy s vyšší úrovní životní pohody (welfare) zvířat v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) EU. Prosadíme zákaz transportu jatečních zvířat na vzdálenost větší než 300 kilometrů a zákaz jejich převážení přes území ČR. Prosadíme úplný zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České republice.

Chceme odstranit výjimky v zákoně na ochranu zvířat týkající se hospodářských zvířat, které umožňují kastraci bez umrtvení, uštěpování zubů, odrohování, amputace ocasů, upalování zobáků apod. Zlepšíme životní podmínky v chovech dojnic standardizací jejich ochrany. Prosazujeme opatření napomáhající k postupnému přechodu od intenzivní živočišné produkce k udržitelným a humánním způsobům chovu hospodářských zvířat.

Navrhujeme, aby tzv. hospodářská zvířata byla poražena co nejblíže místu jejich původního chovu či odchovu a aby transporty zvířat byly co nejkratší, maximálně do vzdálenosti 300 kilometrů. Současný stav umožňuje transportovat živá zvířata přes území mnoha států po desítky hodin za krutých podmínek.Tzv. kožešinová zvířata jsou nucena žít v naprosto nepřirozených až drastických podmínkách, kde nemohou naplňovat ani ty nejzákladnější životní potřeby. Při zohlednění všech negativních externalit, které s sebou kožešinový průmysl přináší, se kožešinová produkce ukazuje jako zcela neefektivní.

Zvýšíme dostupnost stravování bez živočišných produktů. Chceme, aby strava bez živočišných produktů byla dobře dostupná ve všech školních, závodních a veřejných jídelnách, nemocnicích, ústavech sociální péče, věznicích a dalších zařízeních. V zařízeních provozovaných veřejnou správou zavedeme povinnost dostupnosti jednoho vegetariánského jídla.

Uznáváme právo jednotlivce na svobodné rozhodnutí o jeho stravovacích zvyklostech. Odmítnutí některých zemědělských výrobků v rámci vegetariánství či veganství je pro mnohé jejich bytostným názorovým přesvědčením anebo nedílně souvisí s jejich náboženským vyznáním (judaismus a islám – jedí jen některá masa, hinduismus atd.).

Živočišná výroba představuje velkou ekologickou zátěž pro životní prostředí a některé její způsoby do značné míry i etický problém. Chovy hospodářských zvířat emitují pětinu celosvětové produkce skleníkových plynů, což je více, než vyprodukují všechna auta, lodě i letadla dohromady. Kromě toho tyto chovy produkují velké množství fekálního znečištění.

Problematické je též nadužívání hnojiv pro pěstování krmiv pro zvířata, která jsou velmi často geneticky modifikovaná bez možnosti koncového zákazníka tuto skutečnost zjistit. Živočišná výroba je rovněž třikrát více prostorově náročná než rostlinná, což vychází z nutnosti zajistit velkému počtu zvířat ve velkochovech dostatek krmiva, především ve formě geneticky modifikované kukuřice a sóji. Ta se k nám dováží nejčastěji z Argentiny a Brazílie, kde její pěstování způsobuje nevratné škody.

Celosvětově rostoucí poptávka po živočišných produktech naráží na dostupnou biologickou kapacitu. Z těchto důvodů vítáme jakoukoli snahu o omezení konzumace živočišných výrobků a podporujeme udržitelné způsoby stravování, které se snaží živočišné produkty omezit nebo zcela vynechat, jako je vegetariánství a veganství, které se osobním přístupem jednotlivce snaží redukovat utrpení hospodářských zvířat i negativní dopady zemědělské produkce na životní prostředí a zdraví člověka.

Nechceme a nebudeme lidem stravu s vyloučením některých produktů vnucovat. Chceme pouze účinně umožnit její volbu a informovat o její prospěšnosti. Dobře rozvržená rostlinná strava může poskytnout vše, co tělo potřebuje, a může být i účinnou prevencí mnoha civilizačních chorob.

Zdroj: ZELENÍ: Program – Část II: Zdravé prostředí – kvalitní potraviny, zdravá krajina, čistý vzduch: Kvalitní potraviny, rozvoj venkova a zamědělství/ Ochrana přírody a zdravé prostředí pro život

 

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Rozhovor: „Natáčet peklo pro nás byla naděje“
Protest před cirkusem Humberto (Brno)
Kožešiny na molo nepatří - Stella McCartney na Pařížském týdnu módy vyjádřila svůj názor na kožešinový průmysl
No Internet Connection