Žádost o stažení zavádejícího článku o vegetariánství u dětí

Žádost o stažení zavádejícího článku o vegetariánství u dětí

Věc: stažení článku pro rozpor s Etickým kodexem Českého rozhlasu

Reaguji na včerejší článek a reportáž p. L. Jansové nazvanou Děti stále více upřednostňují bezmasá jídla, pediatry to znepokojuje.

Článek bohužel neodpovídá tomu, jak by měla služba veřejnoprávních médií vypadat. Je nevyvážený a jednostranný a vůbec nedává prostor skupinám, které obviňuje z ohrožení zdraví dětí a šíří stereotypy, které v neznalé části populace o vegetariánech přetrvávají. Moderní forma vegetariánství má v českých zemích dlouhou stopadesátiletou tradici, vegetariánů jsou zhruba 2-3 % populace (což mj. představuje mnoho plátců rozhlasových poplatků) a samozřejmě existuje mnoho rodin, kde se všichni, včetně dětí, stravují vegetariánsky i vegansky. Mezi našimi členy jsou vegetariáni, kteří mají tuto tradici v rodině již tři čtyři generace. Nejčastějším důvodem pro vegetariánství a veganství jsou jeho etické a zdravotní aspekty.

Vegetariáni a vegani jsou společenskou skupinou, která je poměrně snadno definovatelná a která tvoří nemalou část české společnosti a ještě výraznější v dalších evropských zemích. Vegetariánství jako smýšlení proto spadá pod ochranu svobody myšlení, svědomí a náboženského přesvědčení, což je potvrzeno např. i rozsáhlou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Dokonce podle české judikatury jsou dle Nejvyššího správního soudu i veganské zásady "uceleným přesvědčením chráněným čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod." ..."Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání se dle této judikatury netýká pouze náboženského přesvědčení, ale i světonázoru, nahlížení na svět či přesvědčení jako takového a je také nepochybné, že zásady veganské stravy vyznává co do počtu relevantní skupina osob a že tyto zásady mají i svůj etický rozměr, vycházející z nenásilí vůči tvorům schopným cítit bolest." (1)

Právě proto, že vegetariánů a veganů je tolik, a že tvoří určitou společenskou skupinu, dochází touto reportáží k diskriminaci i k zastrašování této skupiny obyvatel a k rozporu s Etickým kodexem Českého rozhlasu, článkem 18, který má takové sociální skupiny chránit, jak je ještě vysvětleno níže.

Vegetariáni jsou také skupinou obyvatel, která je pod poměrně velkou kontrolou odborné lékařské veřejnosti. Existují stovky studií, které se zabývají zdravotním stavem vegetariánů a vegetariánských dětí a potvrzující jeho prospěšnost i bezpečnost pro všechny věkové skupiny. Shrnuté jsou například ve Stanovisku Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů, které vyšlo i česky a je snadno dohledatelné i na internetu. K tomuto vyhodnocení odborných prací vydala dokonce Česká pediatrická společnost stanovisko, kde se k vegetariánství byjadřuje mj. takto:

"Děti mohou být v dobrém nutričním stavu při všech typech vegetariánských diet (lakto-ovo-vegetariánství, lakto-vegetariánství i veganství)." ..."Pokud je dieta správně vedena a vypracována, nemůže se proti ní zásadně mnoho namítat. " ..."Adekvátní příjem bílkovin a aminokyselin je možno zajistit z nemasových zdrojů. Obecně lze doporučit kombinaci cereálií (pšenice, rýže) s luštěninami (fazole, sója, hrách), protože kombinace rostlinných aminokyselin vede k vyšší kvalitě aminokyselinové směsi."

Jde o Postoj České pediatrické společnosti k alternativní výživě, projednaný a schválený výborem společnosti 15.4. 2004, publikovaný v časopise Československá pediatrie, podepsaný MUDr. Pavlem Frühaufem, CSc., primářem Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, členem výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu České pediatrické společnosti.

Pokud tedy pediatry něco znepokojuje, nebude to zřejmě tolik vegetariánství, pravděpodobně by to bylo v rozporu s postoji České pediatrické společnosti a měla by se k tomu vyjádřit např. Česká pediatrická společnost. Znepokojovat je bude ale určitě neustále narůstající počet obézních dětí, dětí stravujících se s minimem ovoce a zeleniny a zdravých potravin či dětí z rodin, kde si nemohou dovolit dostatečnou výživu. Nemohu mluvit za makrobiotiky, ale u vegetariánsky a vegansky se stravujících rodin je narozdíl od v reportáži uvedeným rizikům stravování výrazně kvalitnější než u většinové populace.

V článku zmiňovaná potřebnost esenciálních mastných kyselin je nezpochybnitelná, jsou však obsaženy především v rostlinných tucích, výše uvedené studie také nezmiňují vyšší výskyt svalové ochablosti, která je v článku uváděna. Pokud však taková odborná práce existuje, budu rád za její zaslání nebo citaci, pokud ne, je článek nepodložený.

S fakty se však paní Jansová nijak nevypořádala, pouze pracuje s domněnkami korunovanými vyjádřením fiktivního univerzálního "pana Jiřího". Článek neobsahuje ověřené údaje, článek je nepřesný a není nestranný. To je v rozporu s čl. 6.8 Etického kodexu: Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Český rozhlas je při získávání a zpracovávání informací plně povinen zjistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti. A čl. 6.6: Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

Když byla p. Jansová některými našimi členy ihned po zveřejnění požádána o úpravu nebo vysvětlení svých tvrzení, odpověděla jim univerzální odpovědí bez argumentů.
Pro vyjádření mohli být kontaktování například zástupci České vegetariánské společnosti, České veganské asociace nebo České společnosti pro výživu a vegetariánství nebo dalších společností sdružujících vegetariány a vegany nebo i organizace sdružující makrobiotiky.

Nejvíce sporná je část týkající se možnosti "nahlásit rodiče sociálce" s titulkem Za škodlivou dietu může lékař nahlásit rodiče "sociálce". Jde o poměrně zastrašující pasáž, která navíc zazněla ve velmi zjednodušené formě v ranních zprávách, působící na odlišně se stravující rodiny velmi nepříjemně a výhrůžně a která nedala možnost reakce protistrany a je v rozporu s článkem 18 Etického kodexu Českého rozhlasu, konkrétně 18.1 (2) Jde o diskriminaci sociální skupiny, vegetariánů i makrobiotiků a reportáží rozhlas naznačuje, že si zaslouží jiné zacházení - udání "sociálce" a pokračuje ve stereotypech obecného názoru, že vegetariáni se stravují špatně a dále jde o rozpor s čl.18.2 Etického kodexu (3), zákazem diskriminace kvůli názorům a příslušnosti k sociální skupině, neboť nebyl dán žádný prostor názoru vegetariánů či makrobiotiků. V článku a v reportáži nezazněly žádné odlišné názory, pouze je na konci zcela nelogicky uvedeno, že makrobiotika podle jejích zastánců zlepšuje atopický ekzém.

Vzhledem k výše uvedenému rozporu s Etickým Kodexem vás proto žádám o důkladné posouzení článku. Jako inspiraci správné veřejnoprávní mediální práce doporučuji například reportáže o vegetariánství britské BBC.
Doufám, že článek upravíte dle standardů pro veřejnoprávní média nebo stáhnete z webu. V opačném případě budeme naše členy informovat o možnostech individuálních stížností a protestů i např. neplacení rozhlasových poplatků.

(1) Jde o rozsudek 2 Aps 3/2010 - 112.
(2) Český rozhlas se musí vyvarovat toho, aby v posluchačích vyvolával nebo utvrzoval představu, že si lidé náležející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině zaslouží pro tuto svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní. Český rozhlas je povinen zdržet se stereotypů v popisování konkrétních skupin, respektive jejich příslušníků.
(3) Český rozhlas nebude při svém provozu nebo v programu nikoho diskriminovat, zejména ne z důvodů pohlaví, věku, rasy, sexuální orientace, národnosti, etnické příslušnosti, náboženství, názorů nebo příslušnosti k určité sociální skupině.

JUDr. Jan Šťastný
Česká vegetariánská společnost

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Nová zpráva odhaluje, že pouze 7 procent zpráv o klimatu zmiňuje hospodářská zvířata
Děti jedí maso, ale nechtějí jíst zvířata, potvrzuje nová studie
Těchto 13 významných odborných institucí schvaluje veganství
No Internet Connection