Artivisté: sledujte talentované umělce za práva zvířat

Artivisté: sledujte talentované umělce za práva zvířat

Тwyla Francois

Umění má svou vlastní řeč. Umělecká díla vyvolávají v lidech neočekávané pocity a myšlenky. Některé nepříjemné a znepokojující. Jiné zase jemně vyjádřené, ale s postupně transformačními důsledky či přinášející okamžité osvícení.

Tento článek věnujeme těm, kteří spojili svoji kreativitu a vášeň pro umění s bojem proti týrání a vykořisťování zvířat. Jejich umění je inspirativní a emotivní, nutí nás přemýšlet a je opravdu jedinečnou a významnou formou aktivismu za práva zvířat - zkrátka artivismu.

Najdete zde seznam více než 20 talentovaných a oddaných umělců, kteří vám představí svou práci a úvahy o veganství, zvířatech, aktivismu nebo třeba o tom, jakou roli v tom všem může umění hrát. Sledujte jejich tvorbu nebo je můžete jakýmkoliv způsobem podpořit.

JO FREDERIKS

jo frederiks dite

Věřím, že umění má moc lidi dojmout a inspirovat je, aby našli svou vlastní morálku a etický postoj ke zvířatům. Umění oslovuje lidi i tam, kde už to fotografie nebo psané slovo nedovede. Umění je a mělo by být mechanismem společenského uvědomění a prostředkem k ukázání toho, co jediná mysl dovede udělat pro změnu světa.”

SUE COE

sue coe

Obrazy jsou odrazem reality, která usiluje o změnu. Mnohým scénám jsem byla přímým svědkem. Některé z nich jsem dosud ani nenakreslila. Jak řekl Beckmann o životu v zákopech první světové války - je to potravou pro mé umění. Umění a aktivismus však považuji za jedno a totéž. Pokud lidé do této chvíle neprotestovali, nevěnují tomu pozornost. Být lhostejný je zločin.”

DANA ELLYN

 dana ellyn karnismus

V roce 2001 jsem se stala vegetariánkou a v roce 2013 vegankou. Právě přechod od vegetariánství k veganství způsobil, že jsem se ve své tvorbě začala věnovat především tématu práv zvířat. Prostřednictvím své tvorby se důsledně zasazuji o veganství. Vždy jsem byla narativní malířkou, a tak má každý můj obraz příběh. Mé poselství zní: ‚Proč některá zvířata milujeme a jiná jíme?‘. Veganství je inspirací pro mou tvorbu a zároveň mou vášní.”

ТWYLA FRANCOIS

 twyla francois

Umění a vztah ke zvířatům byly po celý můj život důležitými hodnotami. Před patnácti lety, když jsem byla upoutána na lůžko a bylo mi mizerně z chemoterapie, jsem cítila nutkání věnovat se jim ještě více než dřív. Spoluzaložila jsem malou organizaci na ochranu zvířat a střetla se s odporným světem průmyslového chovu zvířat. Okamžitě jsem to začala blíže zkoumat, abych pochopila, co vidím. Odhalování rozsahu hrůz, které zvířata uvězněná v tomto systému zažívají, se stalo mou životní náplní.

Přestože mé investigativní záběry Kanaďany do značné míry úspěšně oslovily, změna nepřišla dostatečně brzy. Uvědomila jsem si, že právě ti lidé, kteří by se mohli vcítit do utrpení zvířat a začít jednat, se od názorných důkazů odvraceli ještě předtím, než vůbec zachytili jejich poselství. Vrtalo mi hlavou, jestli by umění a jeho schopnost být jemnější, ale stejně účinné, nemohlo být cestou, jak tuto skupinu lidí oslovit. A tak jsem před třemi lety začala nesměle zveřejňovat své obrazy - odezva byla povzbudivá.

Veškerá moje práce - investigativní i umělecká - se snaží zpochybnit naše základní přesvědčení o hospodářských zvířatech a vyvolat soucit se všemi zvířaty.”

HARTMUT KIEWERT

 hartmut kiewert

Jsem vegan od roku 2008 a ve své tvorbě se zabývám vztahem mezi člověkem a zvířaty. Mé obrazy jsou představami o vztahu lidí a zvířat, které se na první pohled zdají neobvyklé a nové, ale přesto by mohly být možné: Utopická zobrazení takzvaných ‚hospodářských‘ i jiných zvířat osvobozených od lidmi vytvořeného vykořisťování, která jsou zasazena do různých kontextů. Cílem je ukázat respektující vztah člověka a zvířete, který vyvstává z rovnoprávného postavení. Chci vyvolat takové vnímání mimolidských zvířat, kde není úmyslem je ovládat, ale nahlížet na ně jako na své příbuzné a bytosti, které si žijí svůj vlastní život.”

ANDREW TILSLEY

 andrew tisley

Domnívám se, že nejdůležitějším problémem, který se nás dnes týká, je problematický a rozporuplný vztah lidí k ostatním zvířatům. Způsob, jakým mnoho lidí nebere ohled ani na základní vnímavost zvířat a úmyslně znevažuje vše, co je ‚jiné‘ než oni, je podhoubí ze pramení ospravedlňování veškerého zneužívání a vykořisťování - včetně špatného zacházení s jinými lidmi.

Žijeme v takzvané civilizované a osvícené době, ale navzdory úsilí několika málo lidí stále rychleji ničíme vše, co je přirozené a krásné. Celkově se populace volně žijících zvířat za posledních deset let snížila na polovinu a na seznam ohrožených druhů se dostává stále více druhů. A to vše v době, kdy je povědomí o problematice ochrany přírody větší než kdykoli předtím. 

Přál bych si, aby moje díla vzbuzovala pocit pokory a podněcovala lidi k tomu, aby zkoumali, jak jim vyhovuje způsob, kterým se chovají k jiným druhům. Lidé nejsou lepší nebo nadřazenější ostatním zvířatům. Ve skutečnosti, vzhledem k tomu, že lidé jsou jediným druhem, který běžně praktikuje genocidu, války, sexuální zneužívání a ničení životního prostředí, lze velmi dobře argumentovat tím, že to právě my jsme ti méněcenní.

CAROLETTA (ART AND ALMONDS)

caroletta

Děti jedí oblíbené párky, aniž by věděly, co je uvnitř. Nedokážou si spojit maso na talíři se zvířetem, kterým tento kus mrtvého masa ještě nedávno byl. Většina dospělých na to zapomněla - nebo to také nikdy nevěděla.

Protože zvířata jsou neviditelná. Jejich zabíjení probíhá za zavřenými dveřmi. Malovanou sérií About meat (O mase, pozn. překl.) chci dát neviditelnému masožravectví v naší společnosti tvář. Chci ilustrovat tento naprosto absurdní způsob myšlení. A ještě zdaleka s tím nejsem u konce.

CYNICAL COYOTE

cynical coyote

Mám pocit, že my jako druh, jako vědomí jedinci s ohromnou mocí ovlivňovat ostatní, máme vůči těmto zvířatům povinnosti. Chci být takovým aktivistou, jaký bych chtěl aby existoval, kdybych já sám byl zvířetem.”

PHILIP MCCULLOCH-DOWNS

 philip mcculloch

Kreativní jsem celý život, ale až v roce 2014 jsem konečně spojil své umělecké vzdělání, veganský životní styl a informace, které jsem získal při práci v oblasti práv zvířat. Rozhodl jsem se stát artivistou.

Chtěl jsem využít svých uměleckých a spisovatelských schopností, abych pomohl odhalit skrytou realitu našeho zemědělského průmyslu a posvítit si na ty nejhorší aspekty toho, co by téměř všichni raději ignorovali.

Pomoci jedinečných vlastností umění chci nevinným obětem naší krutosti dopřát důstojnost a soucit.  A umožnit tím divákovi pocítit empatii, soucit a uvědomit si, že každý z těchto vykořisťovaných tvorů je osobností s vlastním charakterem, myšlenkami a emocemi."

LYNDA BELL

lynda bell

V mém umění jde především o to, abych lidem ukázala verzi světa, za kterou bojují všichni vegani a ochránci práv zvířat, a jaký má lidstvo potenciál. Kdyby všichni byli laskaví a soucitní, a chovali se ke zvířatům s respektem, cítili by se tak, jak se může cítit divák při pohledu na některý z mých obrazů.

Vzhledem k tomu, že jsem intuitivní umělkyně, do svých obrazů promítám také svou fantazii a vyprávění příběhů. Obrazy se tak stávají něčím, s čím si lidé mohou vytvářet své vlastní příběhy, a doufám také, šířit radost a inspirovat svým nadšením pro péči o zvířata.

JANE LEWIS

jane lewis

Když jsem se stala vegankou, jako bych se probudila do podivné dystopie plné násilí vůči mimolidským druhům. Pocítila jsem tak potřebu zobrazit zvířata v celé jejich kráse i tragickém utrpení, abych zkusila změnit postoj společnosti.  

Věřím, že mým úkolem jako umělkyně je konfrontovat, zpochybňovat a zneklidňovat.  A říkat pravdu - může to být prostřednictvím podobenství nebo surreálna, ale to, co vyjadřuji prostřednictvím obrazů, musí být pravdivé."

EPIPHANY SZOOT (PEACE KEY ARTISTRY)

epiphany szoot

Každé tělo je někdo.

Mé umění odráží mé srdce a v mém srdci je láska, kterou je Ježíš Kristus, a snaha o mír pro všechny. Zvířata jsou pro mě rodina a stejně jako pro mou lidskou rodinu bych udělala všechno, abych je dostala z pekla. Protože je miluji úplně stejně."

LUISO GARCIA

luiso garcia

Domnívám se, že každý umělec má morální povinnost ve svém díle odsoudit  nespravedlnost. Právě proto svými štětci dávám hlas všem zvířatům, která jsou dennodenně vykořisťována a týrána.”

CHANTAL POULIN DUROCHER

chantal poulin durocher

Přeji si, abych svým talentem vzdala hold všem našim sestrám a bratrům, mimolidským zvířatům, kteří kvůli naší chamtivosti, nevědomosti a nedostatku soucitu tolik trpí. Kéž bychom konečně spatřili jejich vlastní individualitu, citlivost, inteligenci a stejnou touhu netrpět, jakou máme my. Kéž by se všechny bytosti měly dobře, byly svobodné a šťastné. To je mé nejvroucnější přání.

SAMANTHA ONEHEART

samantha oneheart

Cílem mých ilustrací je poukázat na provázanost mezi lidskými právy, právy zvířat a ochranou životního prostředí. Věřím, že každý člověk je schopný soucitu, a doufám, že moje umění pomůže lidem pochopit souvislosti mezi lidskými a mimolidskými formami existence.”

PASCALE SALMON

pascale salmon

Svými fotografiemi se snažím vyprávět příběhy a doufám, že mohou být prostředkem vyjádření myšlenky osvobození zvířat a přispět na cestě k jejich zrovnoprávnění. Snažím se ukázat různé úhly pohledu vztahu mezi člověkem a zvířetem, s cílem rozpoutat úvahy o vlídných a násilných vztazích, a v tomto druhém případě se zasadit o změny. Pokládám otázky týkající se morálky, spravedlnosti, etiky, svobody, míru a ptám se, kde je ukryt soulad mezi našimi myšlenkami, slovy a činy.

Veganské umění nám umožňuje poskytnout hlas miliardám zvířat a je také další příležitostí, jak zapůsobit na lidi na hluboké úrovni. Umění může být katalyzátorem změny vedoucí k lepšímu světu a může mít na lidstvo silný dopad.”

MONQUI

monqui

Mým cílem je vytvořit povědomí o skrytých oblastech, které velmi ovlivňují náš jediný domov a všechny jeho obyvatele. Ačkoli nikdo nemůže druhého nutit, aby o něčem smýšlel jinak než dosud nebo změnil k věci svůj postoj, mám pocit, že bychom se alespoň měli stát informovanými spotřebiteli. 

Umění může být stejně účinné jako jakákoliv jiná metoda osvěty. Je to jeden z nástrojů, které používám s nadějí, že někoho, ať už kohokoli, oslovím. Je to jediná věc, která mě kdy inspirovala k tomu, abych vzala do ruky tužku a začala s kreslením.

MELINDA HEGEDUS

melinda hegedus weirdo

Vždycky jsem ráda kreslila a malovala, ale nakonec mě k tvorbě ilustrací s veganskou tematikou přiměla frustrace, kterou jsem pociťovala, když jsem žila jako veganka ve světě, ve kterém se konzumuje maso. Tak nějak jsem našla způsob, jak všechen ten hněv a rozhořčení usměrnit a přetavit v něco, co, jak doufám, má pro svět hodnotu a může přispět ke snížení masožravosti a k pozitivní změně. Jakmile jednou otevřete oči, cítíte, že je vaší povinností propůjčit svůj hlas těm, kteří nemohou mluvit.

Chtěla bych zdůraznit, že každý z nás může něčím přispět a že každá maličkost se počítá. Ráda bych povzbudila kolegy vegany, aby se pokusili najít svůj vlastní tvůrčí hlas na podporu zvířat. Někteří z nás kreslí nebo malují, jiní skládají hudbu a mnozí jsou skvělí v psaní. Všichni jsme tak či onak talentovaní. Stačí, když se odvážíte experimentovat s různými nápady, různými tvůrčími projevy, a nakonec najdete svůj vlastní hlas, kterým můžete pomoci zvýšit povědomí a zasadit se o rovnost všech druhů na této planetě.”

LINDSAY LEIGH LEWIS

 lindsay leigh lewis

Naši planetu sdílíme s hluboce myslícími, cítícími, zranitelnými a vzácnými dušemi. Díky chamtivosti, sobectví a nedostatku empatie s nimi zacházíme jako s produkty - dokonce ještě hůře. Můžeme se však rozhodnout žít laskavěji - Zemi a pozemšťanům DÁVAT, místo abychom volili krutost, s níž BEREME.

Jak je možné, že se jako lidé považujeme za nejvyspělejší ze všech druhů, když nám chybí i ten nejzákladnější soucit? Máme na víc. MUSÍME to dělat lépe.”

DENISE HOF

denise hof

Začít malovat zvířata, která jsou ‚využívána‘ lidmi, bylo dalším krokem k tomu, abych se jim pokusila pomoci tím, že ukážu jejich osobnost, krásu a dobrosrdečnost. Svými obrazy oslovuji lidi zase trochu jiným způsobem. Obrazy mluví svou vlastní řečí beze slov - oslovují vědomí a empatii. 

Být vegankou mi prostě nestačilo.

ROMA VELARDE

roma velarde

Podle mě je umění velice mocným nástrojem komunikace. Cítím potřebu vyjádřit uměním nespravedlnost, kterou pácháme na zvířatech a více je zviditelnit, protože se nemohou bránit.

RYAN PHILLIPS

ryan phillips

Věřím, že umění má ohromný potenciál šířit veganské poselství. Lidé mohou jednoduše ignorovat někoho, kdo vyjmenovává důvody, proč být veganem. Když pak ale ti stejní lidé vidí, kolik úsilí někdo vložil do toho, aby vytvořil nějaké umělecké dílo, může je takové kreativní ztvárnění toho samého poselství snáze přimět k tomu, aby se nad tématem zamysleli.”

MARLAINA MORTATI

marlaina mortati

Tvořím kvůli sobě. Umění je důležitou součástí mé vášně pro zvířata a aktivismu za jejich práva. Snažím se vytvářet krásné a dojemné ilustrace, které zachycují zvířata způsobem, jakým obvykle v uměleckých dílech nebývají vyobrazena. Doufám, že mé obrazy zůstanou divákům vryty do paměti až do okamžiku, kdy se budou příště rozhodovat o tom, jaké jídlo si objednají nebo jaké si koupí zboží.

Myslím, že osvětlovat problémy ve světě bylo vždy posláním umělců. Politická umělecká díla byla vždy důležitá, a to bez ohledu na to, za jakých okolností a světových problémů vznikala.”

PAULA MENINATO

paula meninato

Umění má moc lidi povzbudit, změnit ideologie a rozpoutat diskuzi způsobem, který doplňuje tradiční formy protestu. Vytváří prostor, ve kterém se lidé mohou sžívat s názory, které zpochybňují dominantní ideologie - jako je třeba karnismus.”

REVERS LAB

revers lab

Stala jsem se vegankou před mnoha lety, ale po celý život maluji. Pochopila jsem, že s pomocí obrazů mohu lidem předávat lásku a být s nimi více v kontaktu. Ukázat jim realitu a druhou stranu mince několika způsoby současně: aktivismem, uměním a tím, že jim sama budu u oběda příkladem.”

MARIA TIQWAH

maria tiqwah

Věnuji se veganskému umění, abych ostatním lidem umožnila spatřit zvířata mýma očima. Pevně doufám, že je lidé uvidí jako jednotlivce a otevřou svá srdce všem druhům zvířat.

MONICA GARONE

monica garone ryba

Monica Garone tvoří nemilosrdné, ironicky laděné a popichující kresby. Její díla odsuzují vykořisťování zvířat prostřednictvím fiktivně vytvořené světa, kde je tento vztah obrácený a zvířata v něm mají téměř vždy dominantní postavení. Zlovůle těchto zvířat není ničím jiným, než odrazem toho, jací jsme my sami. Najednou jsme nuceni okusit jak chutná „svoboda” uvnitř klece v uměle vytvořeném prostředí. Možná opravdu stačí jen zrcadlo, které role obrátí, a umožní nám pohlédnout na svět očima bytosti, která trpí v důsledku naší domýšlivé nevědomosti a neschopnosti spatřit svůj podíl viny.

ALBA PARIS

alba paris

Mou inspirací a důvodem pro můj artivismus jsou zvířata, ta mě pohání vpřed. Mým posláním je povzbuzovat současné vegany a inspirovat nové generace.


Zdroj: The Vegan Database

Překlad: Pavla Doucková, Korektura: Marie Mrázová

Líbil se vám článek? Sdílejte!

Vytisknout  

Podpořte Soucitně

 

Související články

Toybox: V životě si volím náročnější a delší cesty
Záhadné maso - šokující série fotografií
Banksy upozornil na krutost masného průmyslu
No Internet Connection