Přidejme se k Izraeli, Řecku, Holandsku a dalším a ukažme Austrálii náš nesouhlas s exportem živých zvířat do zemí blízkého východu. Řekněme dost a sejděme se na protestní happening! KDO KDYŽ NE TY, KDY KDYŽ NE TEĎ!

Let's join Israel, Greece, the Netherlands, and others and show Australia our opposition to the live export to the Middle East countries.
Let's say enough and meet at the protest happening!
WHO IF NOT YOU! WHEN IF NOT NOW!